afschrift statwijz 2016 

KvK

ep-kvk-nieuw-1-16112016

Reglement

Vrijwilligers, HUN RECHTEN EN PLICHTEN

Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen die de Stichting graag willen ondersteunen in de uitvoering van haar programma, kunnen lid worden van de Stichting.

De vrijwilligers worden aangenomen door het bestuur op basis van een verklaring tot toetreding.

De vrijwilligers van de Stichting worden onderverdeeld in:

  1. Gewone Vrijwilligers
  2. Odersteunende Vrijwilligers
  3. Ere-teken Vrijwilligers

 

Een gewoon lid en een ondersteunende lid kan zijn:

  1. Een persoon ouder dan 18 jaar Unie,die de doelstellingen van de Stichting accepteert en nastreeft.
  2. Maatschappelijke organisaties en verenigingen die werken voor het welzijn van de kinderen en immigranten.

 

Gewone en Ondersteunende leden zijn verplicht:

1. Tot het actief bevorderen van de doelstellingen van de Stichting.
2. Met hun houding en activiteiten bijdragen aan de ontwikkeling en het belang van de Stichting.
3. Tot het zorgen voor haar goede naam.
4. Tot het volgen van de statuten, reglementen en besluiten van de Stichting.

Erelid kan:

  1. Een natuurlijke of rechtspersoon zijn die een belangrijke bijdrage aan de Stichting heeft geleverd.
  2. Deel nemen aan de vergaderingen van de Stichting met raadgevende stem.
  3. Voorstellen doen om de werking van de Stichting te verbeteren.

Op verzoek van de Raad van Bestuur beslist de Algemene Vergadering over de ere-lidmaatschap.