Alle kinderen en jongeren over de hele wereld hebben het zelfde rechten.Deze staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties.

Onze taak is om de kinderen te helpen. We helpen bij de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen.

kinga

 

Onze voornaamste doel is het verlenen van alle mogelijke hulp aan kinderen. We stimuleren en helpen bij de persoonlijke ontplooiing van kinderen.

Wat doet de Stichting:

 • Bescherming van rechten van het kind
 • Hulp aan noodlijdende gezinnen
 • Hulp bij het terugkrijgen van uit huis geplaatste kinderen
 • Hulp bij het voorkomen van uit huis plaatsing
 • Beschermen van het recht van het kind om contact te hebben met de ouders inde moedertaal
 • Verlenen van hulp aan ouders/gezinnen in conflicten met ambtenaren van jeugdbescherming over opvoeden van en zorg over de kinderen

Onze bijzondere aandacht gaat naar alleenstaande moeders. Zonder voldoende taalkennis en in een vreemd land worden zij een makkelijk en meestal weerloos slachtoffer in de uithuisplaatsing zaken.

Centrum voor Gezinshulp

 1. Complexe en omvangrijke hulp voor gezinnen en alleenstaande ouders (zowel moeders als vaders)
 2. Voorkomen van uit huis plaatsing van kinderen
 3. Begeleiding/hulp bij het terugkomen van het kind
 4. Hulp aan gezinnen in conflicten met de ambtenaren van Jeugdbescherming over zorg voor kinderen.
 5. Bescherming van de rechten van kinderen van buitenlanders voor hun recht aan zijn of haar identiteit te behouden, zoals nationaliteit, naam en familiebanden. Artikel 8 Identiteit

 

Hoe werkt de Stichting

Bij het aanmelden van een uithuisplaatsingszaak van kind/kinderen (en ook andere zaken) hebben we alle persoonlijke gegevens nodig en gedetailleerde beschrijving van de situatie en omstandigheden van de uithuisplaatsing. Vervolgens vindt een persoonlijke ontmoeting en overleg plaats. Bij uitzondering vindt het eerste overleg telefonisch plaats, veelal i.v.m. tijdnood.

Nadat wij een volledig beeld hebben van de situatie, gaan we direct de nodige stappen ondernemen. Alle beschikbare informatie en documenten die van enig belang kunnen zijn voor de zaak worden geanalyseerd en vervolgstappenworden bepaald. Daarnaast proberen we alle mogelijke sociale en psychologische hulp aan het getroffen gezin te verlenen. Daarmee is de zaak officieel bij ons in behandeling.

Advies voor gezinnen

We geven voorlichting en verlenen alle informatie over Nederlandse recht met betrekking tot zorg voor minderjarigen aan Migranten, burgers die tijdelijk of permanent in Nederland verblijven.

Rechten van het Kind

Met het ratificeren van Het Kinderrechtenverdrag hebben de landen, overheden en volwassenen zich verplicht om voor kinderen te zorgen. Het Kinderrechtenverdrag erkent kinderen als mensen die rechten hebben. Tegelijkertijd schrijft het voor dat kinderen extra bescherming nodig hebben en mogelijkheden krijgen om zich te ontplooien. Het is onze plicht om ervoor te zorgen dat kinderen veilig en gezond opgroeien in een liefdevolle omgeving. Dat ze goed worden voorbereid voor het volwassen leven. En het is onze plicht om kinderen te beschermen tegen elke vorm van geweld, (seksueel)misbruik, onderdrukking, uitbuiting, mensenhandel, oorlog en gewapende conflicten.

Kinderen van immigranten hebben recht op:

Artikel 7 Naam en nationaliteit
Het kind heeft bij de geboorte recht op een naam en een nationaliteit en om geregistreerd te worden. Het kind heeft het recht zijn of haar ouders te kennen en door hen verzorgd te worden.

Artikel 8 Identiteit
Het kind heeft recht zijn of haar identiteit te behouden, zoals nationaliteit, naam en familiebanden. De overheid steunt het kind om zijn of haar identiteit te herstellen als die ontnomen is.

Artikel 9 Scheiding kind en ouders
Het kind heeft recht om bij de ouders te leven en op omgang met beide ouders als het kind van een of beide ouders gescheiden is, tenzij dit niet in zijn of haar belang is. In procedures hierover moet naar de mening van kinderen en ouders worden geluisterd.

Artikel 10 Gezinshereniging
Ieder kind heeft recht om herenigd te worden met zijn of haar ouder(s) als het kind en de ouder(s) niet in hetzelfde land wonen. Aanvragen hiervoor moet de overheid met welwillendheid, menselijkheid en spoed behandelen. Het kind dat in een ander land dan zijn of haar ouder(s) verblijft, heeft recht op rechtstreeks en regelmatig contact met die ouder(s).