Regulamin

Wolontariuszami Fundacji mogą być osoby fizyczne i prawne, zamieszkujące w Polsce i za granicą, wyrażające chęć wsparcia i realizacji programu Fundacji.

Wolontariuszy przyjmuje Zarząd na podstawie deklaracji przystąpienia.

Wolontariusze Fundacji dzielą się na:

Zwyczajnych
Wspierających
Honorowych

Wolontariuszem zwyczajnym i Wolontariuszem wspierającym może być:

Osoba powyżej 18 roku życia posiadająca obywatelstwo polskie lub obcokrajowiec mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, akceptująca cele Fundacji.
Osoba regularnie wpłacająca roczną składkę członkowską.
Organizacja społeczna i stowarzyszenie działające dla dobra dzieci i emigrantów.

Wolontariusz zwyczajny i Wolontariusz wspierający mają obowiązek:

Popierać i czynnie realizować cele Fundacji.
Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do rozwoju i znaczenia Fundacji.
Dbać o jej dobre imię.
Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Fundacji.
Regularnie i terminowo opłacać składki (dotyczy również członków zwyczajnych)
Członkiem wspierającym jest osoba, która dobrowolnie świadczy swoje usługi i pomoc.
Wolontariuszem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła znaczny wkład dla Fundacji.

Wolontariusz honorowy ma prawo:

Uczestniczyć w zebraniach Fundacji z głosem doradczym.
Wypowiadać się i zgłaszać wnioski zmierzające do usprawnienia funkcjonowania Fundacji.
O członkostwie honorowym decyduje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.